Winkelwagen Geen producten

Privacy Statement MDS B.V.


Privacy beleid van MDS B.V.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 maart 2017

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in MDS B.V.. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website of webshop gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van MDS B.V.. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. MDS B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van MDS B.V. of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:


Onderneming:            MDS B.V.
Bezoekadres:             Nieuwe Stationsweg 9 Unit B9
9751 SZ HAREN GN
Nederland
E-mail:                        info@mdsbv.com
Telefoonnummer:       +31 (0) 50 569 00 38
KvK-nummer:             56850638

MDS B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. MDS B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de verwerking van uw bestellingen bij MDS B.V.
MDS B.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG. MDS B.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens MDS B.V., waaronder
https://www.medicaldisposablesstore.nl
https://www.medicaldisposablesstore.com
https://www.medicaldisposablesstore.de

https://www.nosetubes.nl
https://www.nosetubes.com
https://www.nosetubes.de
https://www.trach.nl
https://www.mdsbv.com
https://www.stem-stoma.nl

MDS B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Deze Privacy Verklaring moet een helder en transparant overzicht met informatie geven over de wijze waarop MDS B.V. verwerkt van klanten, partners, ziekenhuizen, zorgverzekeraar(s) en website(s) bezoekers.

Deze Privacy Verklaring omschrijft welke persoonsgegevens MDS B.V. verwerkte en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.MDS B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor het leveren van medische hulpmiddelen, instrumentarium en andere producten of diensten gerelateerd aan haar gespecialiseerde (medische) kennis, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door MDS B.V. opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door MDS B.V. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor MDS B.V. om de overeenkomst uit te voeren.

MDS B.V. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt MDS B.V. altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de diensten en websites te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door MDS B.V. worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde diensten en/of producten:
 • Uw naam
 • Uw geslacht
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Wanneer uw bestelling zelf wenst of moet betalen: Bank/creditcard gegevens
 • E-mailadres
 • Relatienummer
 • Browsercookies
   

Indien uw bestelling direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd wordt, registreren wij de volgende gegevens van u naast bovenstaande gegevens:
 
 • Uw BSN nummer
 • De Naam van uw zorgverzekeraar
 • Uw nummer van uw zorgverzekeraar
 • Uw geboorte datum
 • Een verklaring van uw behandeld arts/specialist met aanvullende medische gegevens waaronder de indicatie voor gebruik van de medische hulpmiddelen
 • Gebruikshistorie van hulpmiddelen

   
Voor het betalen en afhandelen van de facturen:
 • Uw naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • En/of e-mailadres


   
Voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte/sample aanvraag:
 • Uw naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • En/of e-mailadres
   
Voor het behandelen van vragen en klachten:
 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • En/of e-mailadres

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt MDS B.V. altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan: info@mdsbv.com.


Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens


- Om u te informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de branche en op de laatste ontwikkelingen op product gebied.
- Wanneer u of iemand namens u producten en/of diensten van MDS B.V. afneemt
- Wanneer u of iemand namens u contact heeft met MDS B.V. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via email benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of panelonderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites en/of app, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert.  
- Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

- In geval van recall procedures waarbij uw gezondheid, welzijn of veiligheid in gevaar is.
- Bij vragen van uw zorgverzekeraar over declaraties
Waarom verwerken wij medische gegevens


- MDS B.V. heeft een wettelijke verplichting om gegevens van haar klanten te registreren.
Deze gegevens worden gebruikt voor de declaratie bij uw zorgverzekeraar.

Medische gegevens worden nooit anders gebruikt dan voor het beoogde doel van declaratie, tenzij MDS B.V. verplicht is deze gegevens te delen door een rechtelijke uitspraak of op grond van de wet.


Gebruik van cookies


MDS B.V. maakt bij aanbieden van haar producten of diensten in sommige gevallen gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestand met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.
In ons cookie statement lees tu alles over het gebruik van cookies door MDS B.V.Websites van MDS B.V. en andere websites


Op de website(s) van MDS B.V. kunt u een aantal links aantreffen naar andere websites.
MDS B.V. kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring (indien aanwezig) op de betreffende website)
Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 7 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;


- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;


- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;


- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte/sample aanvraag: 365 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte/sample aanvraagVoor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan MDS B.V. gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor MDS B.V., tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan u. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing met geheimhoudingsverplichting.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@mdsbv.com


Het staat MDS B.V. vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van MDS B.V. ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van MDS B.V. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van MDS B.V. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van MDS B.V.


Beveiliging van uw gegevens

MDS B.V. zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. MDS B.V. treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben op basis van hun functie wel of geen toegang tot onze beveiligde gegevens.


Recht op inzage:

U heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw verwerken of verwerkt hebben. Dit verzoek kunt u zenden aan de contact gegevens elders benoemd in dit document.

Op uw verzoek kunnen wij tevens uw gegevens verwijderen. Wij verwijderen alleen de gegevens die wij kunnen verwijderen. De gegevens die MDS B.V. moet bewaren of wettelijke of contractuele grondslag kunnen niet verwijderd worden.Wanneer uw bestelling door ons gedeclareerd wordt bij de zorgverzekering zijn de volgende bepalingen van toepassing:


Zorgdossier
De nederlandse zorgverzekeraars eisen dat wij een zorgdossier samenstellen voor elke bestellende cliënt. Hierin moeten wij een aantal belangrijke zaken verzamelen zoals:
 • de door de arts ondertekende machtiging voor levering van uw hulpmiddelen
 • een registratieformulier met uw persoonlijke gegevens
 • een korte samenvatting van uw medische geschiedenis, complicaties, redenen voor gebruik van bepaalde hulpmiddelen of de hoeveelheid ervan.
 • uw akkoord met ons privacybeleid

Uw zorgdossier wordt met zorg behandeld en uitsluitend gedeeld met uw zorgverzekering indien deze het zorgdossier opvraagt.

Begeleiding en ondersteuning

Alle informatie die wij met u uitwisselen tijdens persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken of schriftelijke communicatie is vertrouwelijk. Wij werken nauw samen met uw behandelend arts, verpleegkundige of logopedist. Na een adviesgesprek is het gebruikelijk dat er een terugkoppeling wordt gegeven aan uw behandelend arts of zorgprofessional. Bij deze samenwerking worden inhoudelijke gegevens uitsluitend gedeeld met de behandelaar.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar aanvullende gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van MDS B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Vanuit MDS B.V. kunnen wij uw adres- en/of e-mailgegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van voor u relevante informatie. U kunt hierbij denken aan informatie over nieuwe (voor u relevante) productontwikkelingen of onze halfjaarlijkse nieuwsbrief.
Vragen

Heeft u na het lezen van dit document vragen of opmerkingen voer ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
MDS B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 123
9750 AC Haren

Of per e-mail: privacy@mdsbv.comWijzigingen

MDS B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookie beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig ons beleid te lezen op 1 van onze websites, zodat u op de hoogte bent van het meest recente beleid.

NIEUW: de ChitoRhino neusdouche!

 

Alle bedragen zijn inclusief btw Powered by CCV Shop webshop
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze webwinkel te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden.
U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.